GDPR

GDPRGDPR: pojmy, aké údaje získavame, prečo ich zbierame


Nižšie nájdete vysvetlenia k niektorým kľúčovým frázam, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov. Tiež definujeme, ktoré osobné údaje zbierame pri návšteve a využívaní služieb stránky smaart.sk a smaart.online, za akým účelom sú tieto údaje využívané, aké sú ďalšie podmienky ich spracúvania a ako požiadať o vymazanie nazbieraných osobných údajov. Chceme zdôrazniť, že dbáme zvýšenú pozornosť ochrane vašich osobných údajov a využívame ich predovšetkým na účely nutné pri administrácii (účtovníctvo, dane) a na skvalitnenie našich služieb smerom k zákazníkom (štatistiky, analýzy predajnosti, reklama). Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu udeleného používateľom alebo za účelom plnenia zmluvy. V prípade, že si neželáte, aby sme uchovávali vaše osobné údaje, zmažeme ich bezodkladne a natrvalo. Viac informácii nájdete v popise nižšie.


Webtracking a analytika


Prostredníctvom služby Google Adwords, Google Analytics, Google Search Conslole sledujeme návštevnosť a správanie zákazníkov na našich stránkach. Medzi zbierané údaje patrí: čas strávený na našich stránkach, množstvo preklikov, navštívené podstránky, vek, pohlavie a približná lokalizácia užívateľa, jeho anonymizovaná IP adresa, typ prehliadača, typ zariadenia (mobil, notebook, tablet, stolový počítač…). Nazbierané údaje nám tiež pomáhajú pri nastavení reklám prostredníctvom Google Adwords a Facebook. Pri vyhotovovaní štatistík sú údaje anonymizované.


IP adresa


IP adresa je prenášaná pri zadaní každej vašej požiadavky na server. Vďaka tomu má server informáciu o tom, kam má byť odpoveď na túto požiadavku odoslaná. Každý používateľ internetu má pridelenú jedinečnú IP adresu, ktorá mu bola pridelená poskytovateľom internetového pripojenia. Po dobu uloženia IP adresy je teoreticky možné nepriamo stanoviť identitu vlastníka IP adresy. Z tohto dôvodu nie sú IP adresy trvalo uchovávané nami, ani našimi poskytovateľmi štatistických služieb, ale sú využívané iba za účelom určenia miesta, na ktoré má byť odoslaná odpoveď servera na vašu požiadavku. IP adresy v našom systéme sú uchovávané anonymizované, pričom posledný oktet nie je konkretizovaný, aby boli uchované dáta trvalo anonymné a nemohli byť ďalej nepriamo priradené konkrétnemu užívateľovi.


Súbory cookies


Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a môžu byť ukladané vaším prehliadačom. Cookies nemôžu byť priradené konkrétnej osobe a neobsahujú žiadne osobné údaje. Spojenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov o vašej osobe je vykonané iba za predpokladu, že ste nám udelili váš výslovný súhlas na smaart.sk alebo smaart.online
Najčastejšie nami používané cookies sú dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré budú vymazané po ukončení relácie prehliadača. Okrem toho existujú aj dlhodobé cookies (tzv. persistant cookies), pomocou ktorých vás vieme rozpoznať ako návštevníka. Cookies nespôsobujú žiadne škody na vašom počítači a neobsahujú žiadne vírusy.


Log súbory


Pri každom vstupe na internetovú stránku smaart.sk alebo smaart.online budú údaje o používaní odovzdávané vaším internetovým prehliadačom a uložené v protokolových súboroch, tzv. Server Logfiles. Takto uložené dátové vety obsahujú nasledujúce údaje: dátum a čas prístupu, URL adresu stránky, IP adresu, predchádzajúcu URL adresu (tzv. Referrer), množstvo prenesených údajov, ako aj prehliadačom prenesený User Agent (ev. typ a verzia prehliadača a používaný operačný systém). IP adresy sú za účelom vyhodnocovania ukladané výhradne anonymizované. Vyhodnotenia dátových viet týchto Logfiles v anonymizovanej forme slúžia k tomu, aby mohli byť chyby čo najrýchlejšie identifikované a odstránené. Prostredníctvom spracúvania týchto údajov je taktiež možné regulovať kapacitu serveru a zlepšovať našu ponuku.


Kontaktný formulár


Pre Vaše pohodlie a rýchlu komunikáciu s nami sme na stránke smaart.sk alebo smaart.online umiestnili jednoduchý kontaktný formulár. Po vyplnení základných údajov (meno, email, textový obsah samotnej správy) sa správa preposiela na náš e-mail (info@smaart.sk). Došlá správa a jej obsah slúži len na komunikáciu a vyriešenie predmetu správy (záujem o službu, otazky a iné).


Vložený obsah z iných webových stránok


Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Zoznam zbieraných osobných údajov pri prehliadaní webu smaart.sk a smaart.online:

 • typ a verzia prehliadača
 • jazyk prehliadača
 • používaný operačný systém
 • rozlíšenie obrazovky
 • zapnutie/vypnutie cookies
 • Referrer URL
 • IP adresa – anonymizovaná
 • čas prístupu
 • kliknutia

Bezpečný prenos údajov


Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Využívame pri tom systém kódovania SSL (Secure Socket Layer). Naše internetové stránky, ako aj ostatné systémy spracúvania osobných údajov zabezpečujeme primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov. Prístup k vašim údajom majú len osoby na to poverené a to len v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie administratívnych alebo firemných marketingových účelov.


Tretie strany


Nižšie uvádzame zoznam spoločností, ktoré prichádzajú do kontaktu s vašimi osobnými údajmi. Ide predovšetkým o osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na vybavenie vašej objednávky ako aj údaje, ktoré nám pomáhajú zlepšiť naše služby.

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA


Aké práva máte nad svojimi údajmi


Ak na tejto webovej stránke máte účet alebo odoberáte newsletter, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych alebo právnych dôvodov.


Právo na informácie a ďalšie práva dotknutých osôb


Máte právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania vašich uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, a to najmä stanovených podľa kapitoly III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) máte zároveň:

 • právo na prístup k vašim osobným údajom (čl. 15 GDPR);
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 GDPR);
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 GDPR);
 • právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu (čl. 21 GDPR );
 • právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 GDPR), najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne;
 • právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR),
 • t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pričom v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).

Právo namietať proti spracúvaniu podľa čl. 21 GDPR


Máte právo kedykoľvek odmietnuť spracúvanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu – v takom prípade sa osobné údaje už na tieto účely nesmú spracúvať. Ak spracúvame vaše údaje na zabezpečenie našich oprávnených záujmov, môžete toto spracúvanie odmietnuť; v takom prípade môžeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať len v prípade, ak preukážeme existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Pri spracúvaní vašich osobných údajov nedochádza k rozhodovaniu podľa čl. 22 GDPR, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú.


Nesúhlas s použitím údajov, doba uchovávania údajov a ich výmaz


Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním. Doba uchovávania cookies závisí od nastavenia vášho prehliadača. Bezodkladne odstránime všetky vaše osobné údaje s výnimkou tých, ktoré svojou povahu nemožno vymazať, lebo podliehajú zákonom stanovenej lehote (predovšetkým dokumentácie týkajúce sa daní a účtovníctva).


Dozorný orgán


Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, najmä pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.


Kontakt


V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa GDPR, ochrany osobných údajov, ich spracovania alebo výmazu nás kontaktujte na:

+421 940 983 000 (PON-PIA od 8:00 – 16:00)
info@smaart.sk