Jednoduche uctovnictvo JU

Vedenie účtovníctvaPre koho je vhodné jednoduché účtovníctvo?

Jednoduché účtovníctvo na rozdiel od podvojného predstavuje jednoduchý spôsob sledovania príjmov, výdavkov a iných pohybov v rámci firmy. Hlavný rozdiel spočíva v momente zdanenia príjmu, v tomto prípade – v čase prijatia platby.

Podľa Zákona o účtovníctve č. 431/2002. jednoduché účtovníctvo môžu viesť:

 • Podnikateľ ne zapísaný v obchodnom registri
 • Podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou
 • Občianske združenie, jeho organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ak nepodnikajú, a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur
 • Cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú

Každá z týchto účtovných jednotiek si môže rozhodnúť viesť buď podvojné alebo jednoduché účtovníctvo.

Viac podrobností na stránke Finančnej správy

Pre koho je vhodné podvojné účtovníctvo?

Všetci podnikatelia, ktoré sú zapísaní v Obchodnom registre SR sú povinne účtovať v susedstve podvojného účtovníctva. To sú:

 • Spoločnosti s ručením obmedzeným
 • Akciové spoločnosti
 • Verejné obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, družstvá, …

Viac podrobností na stránke Finančnej správy


All Inclusive


„All Inclusive“ – Mesačné balíky vedenia účtovníctva zahŕňajú všetko potrebné a nič navyše neplatíte. V cene všetkých balíkov je :

 • vedenie peňažného/účtovného denníka a hlavnej knihy
 • vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 • vedenie bankovej knihy
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku
 • vedenie odpisových kariet
 • ročná účtovná závierka účtovníctva
 • daňové priznanie k dani z príjmu
 • priznanie DPH pre platiteľov: buď mesačne alebo štvrťročne

Cenník


Mesačný balík Neplatca DPH Platca DPH
Do 25 účtovných záznamov100 €150 €
Každých ďalších 25 záznamov+30 €+30 €

Cena hodinovej konzultácii – 70 €

Nechajte nám kontakt a my vám zavoláme
Zaslať