Zivnost alebo sro 2021

Živnosť alebo Sro v roku 2021​Živnosť alebo Sro? Táto otázka je aktuálna každý rok, hlavne pre začínajúcich podnikateľov.


Neexistuje žiadna definitívna odpoveď, je to veľmi individuálne. Preto by sme chceli vymenovať niektoré dôležité rozdiely a výhody/nevýhody týchto právnych foriem v roku 2021 pre tých, kto ešte má naplánované tento rok začať podnikať. V tomto článku je stručne popísané a zosumarizované hlavne informácie.


Otázky, na ktoré odpovieme


Rozdiel medzi týmito formami podnikania sa prejavuje vo viacerých oblastiach. V článku si rozoberieme nasledovné oblasti, v ktorých sa živnosť a s.r.o. líšia:

  • Založenia podnikania
  • Ručenia za záväzky
  • Vedenia účtovníctva a výberu peňazí z podnikania
  • Dane z príjmov
  • Odvodov

Založenie podnikania


Pri podnikaní formou živnosti máte na výber z troch možností:

  • Voľná, kde je potrebné splniť iba všeobecné podmienky – dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť.
  • Remeselná, kde okrem všeobecných podmienok, je potrebné mať aj odbornú spôsobilosť – napríklad získaním vzdelania v odbore, či praxou.
  • Viazaná, pri ktorej musíte preukázať odbornú alebo inú spôsobilosť

Napriek tomu, že v texte je slovo živnosť, rovnaké podmienky platia, aj pre s.r.o.
Ak zakladáte spoločnosť svojpomocne, tak za každú voľnú živnosť sa platí správny poplatok 5 €, za každú remeselnú alebo viazanú živnosť — 15 €.

V prípade elektronického podania za voľné živnosti sa neplatí a remeselná a viazané vás budú stáť iba 7,5 €.

Pre s.r.o. musíte rátať so súdnym poplatkom 300 € (150 € — ak sa podáva elektronicky), a osvedčenie podpisov u notára, alebo na matrike.


Ručenie za záväzky


Ako už z názvu vyplýva, spoločnosť s ručením obmedzeným ručí iba do výšky svojho základného imania (minimálne 5 000 €), pri živnosti ručíte neobmedzene celým svojim majetkom.


Účtovníctvo a výber peniaze z podnikania


Každá spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri SR je povinná viesť podvojné účtovníctvo. Pri živnosti si môžete zvoliť buď podvojné alebo jednoduché účtovníctvo.

Pri jednoduchom účtovníctve si zisky môžete jednoducho previesť na svoj účet a používať na súkromné účely. Pri podvojnom účtovníctve (s.r.o.) sa ku ziskom dostanete iba ak si ich vyplatíte vo forme pravidelného platu, dividend alebo jednorazovej odmeny.


Dane v roku 2021


Pre výpočet dane z príjmov pre živnosť je potrebné najprv vypočítať základ dane, a to takým spôsobom, že od zdaniteľných príjmov odpočítate daňové výdavky a znížite to o nezdaniteľnú časť základu dane, stratu a výdavky na vývoj či výskum ak Ste mali také.

Pre výpočet dane z príjmov pri s.r.o. sa takisto vyžaduje výpočet základu dane. Avšak tu už nehovoríme o príjmoch a výdavkoch, ale o výnosoch a nákladoch. Základ dane sa tu pritom rovná rozdielu medzi výnosmi a nákladmi a úpravu tohto rozdielu o odpočítateľné a pripočítateľné položky. Tiež sa dá znížiť o daňovú stratu predchádzajúcich období a o náklady na výskum a vývoj.

Prehliad o sadzbe dane Vám prinášame v nasledujúcej tabuľke.

Výška zdaniteľných príjmov (výnosov) za zdaňovacie obdobie Živnosť S.r.o.
Do 49 790 €15%15%
Nad 49 790 €19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 37 981,94 € (vrátane)
25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 37 981,94 €
21%

Na tomto linku nájdete podrobnejšie informácie

V prípade ak si vyplácate dividendy, tak tie sa zdaňujú sadzbou dane 7%. Avšak okrem prípadu zdrojov príjmu zo zahraničného nezmluvného štátu, alebo ak fyzická osoba nie je rezidentom SR, prípadne zmluvného štátu.


Odvody


Živnosť je počas prvého roku od založenia (alebo aj viac ak podávate daňové priznanie v predĺženej lehote) oslobodená od odvodov do Sociálnej poisťovne.

ŽivnosťS.r.o. – ZamestnávateľS.r.o. – Zamestnanci
Odvody do sociálnej poisťovní33,15% (min. 180,99 €, max. 2 533,98 €)25,2% z platu / pravidelnej odmeny
22,8% z nepravidelnej odmeny
9,4% z platu / pravidelnej odmeny
7% z nepravidelnej odmeny
Odvody do zdravotnej poisťovní14% (min. 76,44 €)
7% (min. 38,22 €), ak sa jedna o osobu so zdravotným postihnutím
10%
5%, ak sa jedna o osobu so zdravotným postihnutím
4%
2%, ak sa jedna o osobu so zdravotným postihnutím

Tu môžete pozrieť podrobnejšiu tabuľku platenia sociálneho poistenia a na tomto linku nájdete podrobnejšie inf o o odvodoch do zdravotnej poisťovní

V prípade živnosti je dôležité vedieť, že prvý rok budete platiť iba minimálne zdravotné odvody. Pre rok 2021 je táto suma stanovená na 76,44 Eur. V ďalších rokoch samozrejme už musíte platiť aj odvody do Sociálnej poisťovne – čím viac zarobíte, tým vyššie odvody budete platiť.

Pri s.r.o. neplatíte odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne až dovtedy, kým nezačnete oficiálne zamestnávať. Prirodzene však iba za predpokladu, že si ako štatutár spoločnosti nestanovíte za vykonávanie tejto funkcie žiadnu odmenu alebo mzdu. Pamätajte tiež, že daňové a odvodové zaťaženie si pri s.r.o. môžete rôznymi spôsobmi optimalizovať. Napríklad formou čiastočného pracovného úväzku.


Výhody a nevýhody


Ešte predtým, ako sa prikloníte k jednej z uvedených foriem podnikania, si treba zvážiť vaše potreby a ciele. Iba tak sa môžete správne rozhodnúť. Preto sme pre vás pripravili záverečnú sumarizáciu jednotlivých výhod a nevýhod pre oba spôsoby podnikania.

Výhody a nevýhody živnosti

(+) malé poplatky pri zakladaní
(+) jednoduché a rýchle založenie
(+) jednoduchá administratíva
(+) máte možnosť výberu vedenia účtovníctva
(+) môžete si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane
(-) musíte ručiť celým svojím majetkom (aj osobným)

Výhody a nevýhody s.r.o.

(+) ručíte iba do výšky nesplateného vkladu
(+) máte možnosť vyplácania s nižšou daňou (7 %) – formou dividend
(+) daňové zaťaženie je pri vyšších príjmoch výhodnejšie
(+) váš spoločník neplatí odvody do sociálnej poisťovne
(-) platíte vyššie poplatky pri zakladaní
(-) proces zakladania je zdĺhavejší a komplikovanejší
(-) treba vypracovať viacero dokumentov
(-) musíte viesť podvojné účtovníctvo
(-) musíte doložiť vyhlásenie správcu vkladu


Záver


Z vyššie uvedených informácií vyplýva, že podnikanie na živnosť sa oplatí najmä tomu, kto je začínajúci podnikateľ a s podnikaním chce začať čo možno najrýchlejšie. Rovnako tomu, kto potrebuje uskutočňovať časté výbery a pri podnikaní počíta s nižšími nákladmi a príjmami.

Podnikanie formou s.r.o. sa vyplatí najmä tomu, kto pri svojom podnikaní počíta s vyššími príjmami a zároveň chce chrániť aj svoj osobný majetok. Tiež sa oplatí v prípade, ak chcete obchodovať so zahraničím a radi by ste optimalizovali svoje príjmy.