Jednoduche uctovnictvo JU

Jednoduché účtovníctvoPre koho je vhodné jednoduché účtovníctvo?


Jednoduché účtovníctvo na rozdiel od podvojného predstavuje jednoduchý spôsob sledovania príjmov, výdavkov a iných pohybov v rámci firmy. Hlavný rozdiel spočíva v momente zdanenia príjmu, v tomto prípade – v čase prijatia platby.

Podľa Zákona o účtovníctve č. 431/2002. jednoduché účtovníctvo môžu viesť:

 • Podnikateľ ne zapísaný v obchodnom registri
 • Podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou
 • Občianske združenie, jeho organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ak nepodnikajú, a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur
 • Cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú

Každá z týchto účtovných jednotiek si môže rozhodnúť viesť buď podvojné alebo jednoduché účtovníctvo.

Viac podrobností na stránke Finančnej správy


All Inclusive


„All Inclusive“ – Mesačné balíky vedenia účtovníctva zahŕňajú všetko potrebné a nič navyše neplatíte. V cene všetkých balíkov je :

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 • vedenie bankovej knihy
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku
 • vedenie odpisových kariet
 • ročná účtovná závierka účtovníctva
 • daňové priznanie k dani z príjmu pre fyzické osoby
 • priznanie DPH pre platiteľov: buď mesačne alebo štvrťročne

Cenník


Mesačný balík Neplatca DPH Platca DPH
Do 25 účtovných záznamov80 €100 €
26 – 50 účtovných záznamov90 €110 €
51 – 100 účtovných záznamov120 €160 €
101 – 200 účtovných záznamov220 €260 €
201 – 300 účtovných záznamov320 €360 €
301 – 500 účtovných záznamov520 €560 €
501 – 1000 účtovných záznamov1 020 €1 060 €
1001 – 1500 účtovných záznamov1 520 €1 560 €
1501 – 2000 účtovných záznamov2 025 €2 065 €
2001 – 2500 účtovných záznamov2 525 €2 565 €
2501 – 3000 účtovných záznamov3 025 €3 065 €
3000+ účtovných záznamovpo dohodepo dohode

Každý ďalší účtovný záznam nad rámec balíka – 1 €


Nechajte nám kontakt a my vám zavoláme
Zaslať