Osobitna uprava dane OSS

Osobitná úprava dane OSSOne Stop Shop​


Osobitná úprava dane OSS – One Stop Shop je určená pre podnikateľov, ktorí predávajú tovar alebo služby (napríklad e-shopy) koncovým spotrebiteľnom v iných štátoch EÚ. Vďaka OSS sa už obchodník nebude musieť po prekročení limitu registrovať v každom štáte zvlášť – stačí len registrácia OSS.

Osobitná úprava dane sa vzťahuje na:

 • predaj tovaru na diaľku na území EÚ – tzv. „zásielkový predaj“ alebo „on-line predaj“ alebo „internetový predaj“ tovaru, ktorý je dodávaný zákazníkom, ak dodávateľ nie je usadený v členskom štáte odberateľa,
 • predaj tovaru prostredníctvom využitia elektronického komunikačného rozhrania, ako je elektronické trhovisko, elektronická platforma, elektronický portál alebo podobný elektronický prostriedok, ak dodávateľom je osoba neusadená na území EÚ,
 • poskytovania služieb, ktoré majú miesto dodania určené § 16 zákona o DPH v EÚ, nezdaniteľným osobám z členských štátov, v ktorých poskytovateľ nie je usadený.

Osobitná úprava dane má aj výnimky, napr.: predaj tovaru na diaľku, ktorý je zákazníkovi z členského štátu EÚ zaslaný priamo z tretích krajín, predaj tovaru osobám identifikovaným k DPH, predaj nového dopravného prostriedku (motorové vozidlo, plavidlo a lietadlo).

Osobitná úprava dane OSS má dve schémy podľa toho, koho sa týka:

 • schéma pre Úniu (poskytovatelia služieb usadení v EÚ, dodávatelia tovaru na diaľku na území EÚ, prevádzkovatelia elektronického rozhrania)
 • schéma mimo Úniu, ktorá sa vzťahuje výlučne na poskytovateľov služieb usadených mimo EÚ.

Využívanie osobitnej úpravy dane OSS nie je povinné, ale dobrovoľné, avšak, ak si ju poskytovateľ služby, dodávateľ tovaru na diaľku na území EÚ alebo osoba považovaná za dodávateľa tovaru na diaľku na území EÚ zvolí, je povinný ju plne uplatňovať. Z využívania vyplývajú aj určité výhody: registrácia k osobitnej úprave dane elektronicky v jednom členskom štáte, podanie jedného elektronického daňového priznania, spolupráca s daňovou správou členského štátu identifikácie v jednom jazyku.


Dôvod zavedenia osobitnej úpravy dane OSS:


Dôvodom zavedenia osobitnej úpravy dane OSS je rovnaké posudzovanie a postup každého členského štátu EÚ, keďže s účinnosťou od 01.07.2021 sa mení hodnota dodaného tovaru na diaľku na území EÚ, pri ktorom dodávateľovi vzniká povinnosť zaregistrovať na účely DPH, podávať daňové priznania a platiť daň v každom členskom štáte odberateľa; rozširuje sa okruh osôb, na ktoré sa bude vzťahovať rovnaký režim, ako na dodávateľov tovaru na diaľku na území EÚ; rozširuje sa okruh služieb, pri ktorých poskytovateľ sa nebude musieť zaregistrovať na účely DPH, podávať daňové priznania a platiť daň v každom členskom štáte.

Príklad: Výrobca vyrába prírodnú kozmetiku, Do konca mája 2021 dodal do Rakúska dodal výrobky za 9 000 eur, do Čiech za 1 000 eur a do Poľska za 5 000 eur. Ani v jednom štáte neprekročil limit pre zásielkový predaj určený členským štátom. Súčet hodnoty dodaných tovarov formou zásielkového predaja už v máji 2021 presiahol sumu 10 000 eur v kalendárnom roku, výrobcovi vzniká po 01.07.2021 pred prvou dodávkou tovaru občanovi do príslušného členského štátu  povinnosť registrácie k DPH v danom členskom štáte. Avšak výrobca sa môže vyhnúť registrácii v iných členských štátoch a to tak, že bude uplatňovať na takéto dodania po 01.07.2021 osobitnú úpravu dane OSS.


Registrácia


Tuzemský poskytovateľ služieb, tuzemský dodávateľ tovaru na diaľku a tuzemský prevádzkovateľ elektronického rozhrania, na ktorých sa vzťahuje OSS, sa musia zaregistrovať k osobitnej úprave dane v tuzemsku. Ak sa daňový subjekt rozhodne pre uplatňovanie osobitnej úpravy dane, urobí tak cez portál www.financnasprava.sk. Daňový úrad posúdi žiadosť o registráciu k OSS a výsledok oznámi žiadateľovi elektronickým spôsobom – na emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári.

Daňový úrad zruší registráciu pre OSS: na základe žiadosti o zrušenie registrácie od daňového subjektu, ktorý sa rozhodol neuplatňovať OSS; na základe predpokladu, že daňový subjekt prestal vykonávať činnosť, na ktorú sa vzťahuje OSS; ak daňový subjekt nespĺňa podmienky na uplatňovanie OSS v členskom štáte identifikácie, napr. zmenou sídla; ak daňový subjekt opakovane porušuje podmienky na uplatňovanie OSS, napr. nepodáva daňové priznania k OSS.


Podávanie daňových priznaní a platenie daňovej povinnosti


Zdaňovacie obdobie je kalendárny štvrťrok. Členský štát identifikácie rozdelí daňové priznanie k OSS podľa členského štátu spotreby a údaje zašle dotknutým členským štátom spotreby.

Daňové priznanie k OSS obsahuje: celkovú hodnotu tovarov a služieb bez dane dodaných v zdaňovacom období; sadzbu dane a výšku dane pre každú sadzbu dane, a to v členení podľa členských štátov spotreby; celkovú výšku splatnej dane, pričom obsahuje aj dodania tovaru alebo služieb, pri ktorých služba sa poskytuje alebo tovar sa odosiela alebo prepravuje z iných členských štátov, ako je dodávateľ usadený a identifikovaný pre OSS.

Po podaní daňového priznania k OSS, budú do schránky správ a na emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári zaslané platobné inštrukcie pre vykonanie úhrady splatnej dane, ktorá sa uhrádza jednou sumou za všetky členské štáty spotreby (zákazníka), t.j. uhrádza sa celková suma z podaného daňového priznania k OSS. Celková daňová povinnosť sa platí v eurách a je splatná najneskôr do konca lehoty na podanie daňového priznania s uvedením odkazu na zaslané platobné inštrukcie k príslušnému podanému daňovému priznaniu.


Fakturácia a záznamová povinnosť pre účely DPH


Pri vyhotovovaní  faktúr sa uplatňujú pravidlá členského štátu identifikácie. Keďže kontrolu správnosti zdanenia vykonávajú jednotlivé členské štáty spotreby, tuzemský poskytovateľ služieb alebo  dodávateľ tovaru na diaľku by mal mať overené, aké fakturačné pravidlá sa uplatňujú v členskom štáte spotreby.

Daňový subjekt vedie záznamy o dodaných tovaroch a službách v rámci osobitnej úpravy dane OSS, ktoré musia obsahovať aj tieto informácie:

 • členský štát spotreby, do ktorého sa dodal tovar alebo v ktorom sa poskytli služby,
 • druh služieb alebo opis a množstvo dodaného tovaru,
 • dátum dodania tovaru alebo poskytnutia služieb, ako aj dátum a sumu prijatých platieb vrátane platby pred dodaním tovaru alebo poskytnutím služieb,
 • základ dane, uplatnenú sadzbu DPH, sumu splatnej DPH s uvedením použitej meny,
 • akékoľvek následné zvýšenie alebo zníženie základu dane,
 • informácie použité na určenie miesta, kde je odberateľ usadený,
 • akýkoľvek dôkaz o prípadnom vrátení tovaru vrátane základu dane a uplatnenej sadzby DPH.