povolenie na pobyt

Obnovenie povolenia na pobytAký zisk musí vykazovať samostatne zárobkovo činná osoba?


Jednou z najpálčivejších obáv držiteľov povolenia na pobyt na účel podnikania na Slovensku je čistý zisk, potrebný pre obnovenie. V tomto článku vám povieme, aká je požiadavka na minimálny zisk pre živnostníkov pre bezproblémové obnovenie povolenia na pobyt na Slovensku.

V prvom rade by sme teda chceli zdôrazniť, že pri predĺžení je povinné vykázať čistý zisk, t. j. po zaplatení všetkých daní a zákonných zrážok.

Výška čistého príjmu na obnovenie sa každý rok mení, pretože priamo súvisí so životným minimom, ktoré sa mení 1. júla. Rozdiel však zvyčajne nie je výrazný:

2017199.48 €
2018205,07 €
2019210,2 €
2020214,83 €
2021218,06 €

Podľa zákona o pobyte cudzincov na Slovensku (zákon č.404/2011 Z.z.), musí cudzinec na bonovenie povolenia na prechodný pobyt preukázať príjem za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.


Ako je to v skutočnom živote – simulujeme situáciu:


Možnosť 1:

Vaše povolenie na pobyt sa končí 1.1.2022.

Odporúča sa, aby ste dokumenty na obnovenie povolenia na pobyt predložili najneskôr 90 dní pred uplynutím platnosti vášho povolenia na pobyt. V súlade s tým budete predkladať doklady v roku 2021 a musíte preukázať svoje zisky za rok 2020.


Možnosť 2:

Platnosť vášho povolenia na pobyt sa končí 31.12.2022.

V tomto prípade pôjdete na obnovu v roku 2022, preto sa zisk uvádza za rok 2021.


Možnosť 3:

Vaše povolenie na pobyt sa končí 20.2.2022.

A táto možnosť je najzaujímavejšia, pretože tu máte právo si vybrať či chcete vykazovať zisk za rok 2020 alebo za rok 2021. Všetko záleží na tom, či chcete podať žiadosť už v roku 2021 alebo až v prvých mesiacoch roku 2022.


Aký čistý zisk je potrebné vykázať pre úspešné obnovenie pobytu?


Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba a počas predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia ste podnikali, minimálna výška čistého zisku sa vypočíta podľa vzorca:

20-násobok životného minima v roku, v ktorom žiadate o predĺženie povolenia naprechodný pobyt.


Možnosť 1:

Vaše povolenie na pobyt sa končí 1.1.2022.

Keďže obnovujete pobyt v roku 2021, čistý zisk za rok 2020 pre vašu živnosť musí byť aspoň 4 361,2 EUR (20 x 218,06 (životné minimum v roku 2021)).


Možnosť 2:

Platnosť vášho povolenia na pobyt sa končí 31.12.2022.

V tomto prípade musíte preukázať sumu rovnajúcu sa 20 x životné minimum narok 2022. Životné minimum na rok 2022 bude známe 1.7.2022.


Možnosť 3:

Vaše povolenie na pobyt sa končí 20.2.2022.

Ak sa rozhodnete požiadať o predĺženie povolenia na pobyt v roku 2021, čistý ziskza rok 2020 musí byť 4 296,6 EUR (20 x životné minimum na rok 2021). Ak podáte žiadosť v roku 2022, výška čistého zisku za rok 2021 je 4 361,2 EUR.


Aký čistý zisk má vykazovať samostatne zárobkovo činná osoba, ak nepodnikala počas celého zdaňovacieho obdobia?


V takom prípade sa suma vypočíta podľavzorca:

Počet mesiacov platnosti povolenia na pobyt x 2 x životné minimum vroku, v ktorom sa podáva žiadosť o obnovenie povolenia na pobyt.

Pozrime sa na príklady:


Možnosť 1:

Prvé povolenie na pobyt na účely podnikania bol vydaný od 31. 12. 2020 do 5.6. 2021.

V tomto prípade musíte predložiť dokumenty v roku 2021 a preukázať zisk za rok 2020 vo výške 436,12 EUR (1 mesiac platnosti povolenia na pobyt x 2 xživotné minimum v roku 2021).


Možnosť 2:

Prvé povolenie na pobyt na účely podnikania bol bydany od 2. 1. 2020 do 31.12 2021.

V tomto prípade musí byť čistý zisk za rok 2020 najmenej 5 233,44 EUR (12 mesiacov povolenia na pobyt x 2 x 2021 životné minimum).


Možnosť 3:

Prvé povolenie na pobyt na účely podnikania bolo vydané od 31.12.2020 do 1.3.2022.

Ak chcete požiadať o obnovenie v roku 2021 (v decembri), musíte preukázať čistý zisk za rok 2020 vo výške 436,12 EUR. Ak na začiatku roka 2022 do výšky 4 361,2 EUR (20-násobok životného minima v roku 2021, keďže doklady predložíte do 1. 7. 2021), keďže v tomto prípade ste podnikali počas celého predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, t. j. počas celého roka.


Je dôležité si uvedomiť, že na obnovenie na polícii musíte predložiť Výsledok Hospodárenia – výsledok vašej podnikateľskej činnosti – a nie potvrdenie z podnikateľského bankového účtu. však aj tento doklad si môže vyžiadať cudzinecká polícia. Výsledok podnikateľskej činnosti sa vydáva na daňovom úrade po podaní daňového priznania za príslušné obdobie.